Виховна робота

Педагогічна тема: «Створення умов для самореалізації особистості, відповідно до її здібностей; формування високоосвіченого, соціально активного громадянина, наділеного глибокою громадянською відповідальністю, орієнтованого на пріоритети  здорового способу життя».
Мета: Становлення життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.
Пріоритетні завдання: 
 • посилення національно-патріотичного виховання, формування громадянської позиції; просвіта з питань особистої безпеки;
 • організація навчальної діяльності здобувачів освіти та способів побудови зворотного зв’язку в умовах дистанційної форми навчання;
 • формування почуття патріотизму, поваги до Конституції і законів України, соціальної активності та відповідальності за доручені державні та громадські справи, готовності до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України;
 • забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог;
 • формування і розвиток здоров’язбережувальної компетентності здобувачів освіти;
 • формування загальнолюдських цінностей та духовних пріоритетів, виховання моральності, поваги до історичного минулого української народу;
 • попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість;
 • посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з навчальним закладом;
 • формування політичної та правової культури ;
 • розвиток краєзнавства;
 • розвиток еколого-натуралістичної діяльності;
 • розвиток індивідуальних здібностей і талантів учнівської молоді;
 • удосконалення соціальної активності учнів через роботу в учнівському самоврядуванні.

Пріоритетні завдання виховної роботи: 

 • забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог;
 • формування і розвиток здоров’язбережувальної компетентності здобувачів освіти;
 • формування загальнолюдських цінностей та духовних пріоритетів, виховання патріотизму, моральності, поваги до історичного минулого;
 • попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість;
 • посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з навчальним закладом;
 • формування політичної та правової культури ;
 • організація екскурсійної діяльності, розвиток краєзнавства;
 • розвиток еколого-натуралістичної діяльності;
 • розвиток індивідуальних здібностей і талантів учнівської молоді;
 • удосконалення соціальної активності учнів через роботу в учнівському самоврядуванні.

Основні напрями удосконалення виховного процесу

Головним критерієм ефективності виховної роботи у закладі виступає рівень національної та патріотичної свідомості учнів, навчальної та суспільної активності, рівень соціалізації дітей в оточуюче життєве середовище, ступінь переростання виховання у самовиховання. Досягнення цього забезпечується високим рівнем та постійним удосконаленням освітнього процесу в таких основних напрямах:

  • виявлення та застосування результативних форм і методів виховання;
  • розвиток творчої ініціативи педагогів у пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності;
  • прищеплення в учнів шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну;
  • виховання позитивних мотивів навчальної діяльності, старанного і відповідального ставлення до навчання, готовності до практичного застосування знань, вмінь;
  • виховання учнів на основі загальнолюдських гуманістичних цінностей: ідеалів добра, правди, свободи, любові, дружби, справедливості, совісті, людської гідності;
  • виховання в учнів патріотичних почуттів, формування національної самосвідомості, любові до рідної землі, свого народу, поваги до сім’ї;
  • гуманістична направленість навчально-виховного процесу, повага до особистості учнів;
  • демократизація навчально-виховного процесу;
  • врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів і вибір оптимальної системи способів навчання і виховання з урахуванням індивідуальних рис характеру;
  • виховання особистості через залучення до активної діяльності, соціалізації у суспільстві і всебічний зв’язок школи з життям;
  • виховання свідомого відношення до всіх видів діяльності і людських відносин на основі самостійності та творчої активності вихованців;
  • збереження й зміцнення морального та фізичного здоров’я вихованців;
  • комплексне вирішення проблем навчання, виховання, оздоровлення та реабілітації учнів із захворюваннями органів травлення

ЗМІСТ ВИХОВАННЯ УЧНІВ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “НОВОВОДОЛАЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА” ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Орієнтири виховання

Напрямки виховної роботи

Мета

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ Превентивне виховання. Формування здорового способу життя Мета: Забезпечення повноцінного фізичного розвитку вихованців, охорона та зміцнення їхнього здоров’я. Прищеплення норм здорового способу життя.
Соціально-комунікативна діяльність. Мета: Сприяння розвитку організаторських умінь та навичок учнів становлення їх іміджу, залучення їх до виконання громадської роботи. Формування громадянської життєвої позиції, участь в учнівському самоврядуванні, житті школи та громади;

Виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток інтересу до знань, пізнавальної активності та культури розумової праці.

Пізнавальна діяльність
ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ Національно-патріотичне виховання,громадянське виховання Мета: Виховання почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, українських законів, традицій та звичаїв;

– моральних, духовних та історико-культурних цінностей, високої мовної культури; шанобливого ставлення до державної символіки;

Правове виховання Мета: виховання загальнолюдських моральних цінностей. Прищеплення високої правової культури, поваги до законів держави. Формування громадянськості. Виховати морально, соціально, політично та юридично дієздатну та захищену особистість.
ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СІМЇ, РОДИНИ, ЛЮДЕЙ Морально-етичне виховання Мета: виховання моральних якостей (чуйності, чесності, правдивості, справедливості, гідності, толерантності, милосердя, взаємодопомоги, товариськості, співпереживання, щедрості, поваги до особистості) здатності враховувати думку інших людей., адекватно оцінювати власні вчинки та вчинки інших;
Родинно-сімейне виховання Мета: виховання уміння та навичок підтримки та збереження міжособистісної злагоди, запобігання та мирне розв’язування конфліктів. Виховання особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей; ідеалів сім’ї, родини, відносин в колективі;
ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ Екологічне виховання Мета: Формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою. Прищеплювати бажання берегти і примножувати оточуючу красу.
ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВА Естетичне виховання.

Організація дозвілля вихованців

Мета: Забезпечення високої художньо-естетичної культури особистості. Виховання здатності цілеспрямовано сприймати, відчувати, правильно розуміти мистецтво; здатності висловлювати власне ставлення до мистецтва, творчої діяльності у мистецькій сфері;Організація змістовного дозвілля вихованців
ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ Трудове виховання

Профорієнтаційна робота

Мета: Формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря. Підготовка до свідомого вибору професії, визначення свого місця у суспільстві. Формування навичок колективної трудової діяльності; позитивно-емоційного ставлення до праці як до форми буття і способу самореалізації особистості;

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *