Академічна доброчесність

Положення про академічну доброчесність у  КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «НОВОВОДОЛАЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Стаття 42 Закону «Про освіту» присвячена академічній доброчесності

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;
посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
дотримання норм законодавства про авторське право;
надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності. 

Порушенням академічної доброчесності вважається:
академічний плагіат 
фабрикація
обман 
списування
 
хабарництво   

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
повторне проходження навчального курсу;
відрахування із закладу освіти (крім осіб, що здобувають загальну середню освіту).

Джерело